Polityka Prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Marcin Kondratowicz reprezentujący Marcin Kondratowicz TRANSPORT 10-020 Olsztyn, al. Piłsudskiego 99, NIP 7393116162 (dalej również jako ,,ADO”).

Jak możesz się z nami skontaktować?
Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod numerem 600 955 422 , w drodze korespondencji elektronicznej (mail: biuro@kondratowicztransport.pl) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
ADO przetwarza dane wskazane w formularzu rezerwacji, tj.: imię, nazwisko, adres domu oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu i adres mail.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
– dokonania rezerwacji, wystawiania faktur i przyjmowania płatności, a także spełnienia obowiązków wynikających z księgowości i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
– dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
– obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
– gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO – Twoja zgoda);

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy, a także biura rachunkowe oraz podmioty zajmujące się obsługą prawną i informatyczną, z którymi ADO zawarł stosowną umowę.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:
– dane znajdujące się na umowie, rezerwacji oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres minimum 12 miesięcy i masz dostęp do wglądu i edycji swoich danych w dowolny czasie
– dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług przewozowych.